Klauzula Informacyjna

Klauzula informacyjna – pomoc dla osób w związku z pandemią koronowirusa

 Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie (MOPR Krosno) mający swoją siedzibę przy ul. Piastowskiej 58, 38-400 Krosno. (Nr telefonu kontaktowego 13 43 204 59, adres poczty elektronicznej email: poczta@moprkrosno.pl).
  2. W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Krośnie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się pod adresem Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie, ul. Piastowska 58, 38-400 Krosno, z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych lub adresem poczty elektronicznej na adres email: iod@moprkrosno.pl.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
  4. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia Państwu pomocy polegającej na zaspokojeniu niezbędnych potrzeb (np. w postaci zrobienia zakupów, wyniesienia śmieci, wyprowadzenia zwierząt domowych).
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to jest konieczne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w MOPR w Krośnie. Kategoria archiwalna B 10. Ponadto okres przechowywania może ulec wydłużeniu np. z uwagi na sytuację dochodzenia roszczeń.
  6. Administrator może przekazać Pani/Pana dane innym odbiorcom. Odbiorcą danych mogą być podmioty uzyskujące dostęp do Pani/Pana danych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym umowy powierzenia. Odbiorcą danych będą także wolontariusze, przez których świadczona będzie pomoc.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli nie jest to ograniczone poprzez inne przepisy prawne.
  8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w celu dokonania prawidłowej obsługi Państwa spraw niezbędne. Brak podania danych, niejednokrotnie może utrudnić lub całkowicie uniemożliwić załatwianie spraw w sposób zgodny z Państwa oczekiwaniami. Przepisy szczególne mogą jednak przewidywać sytuacje, w których podanie danych osobowych jest obowiązkowe.